Návštěvní řád, podmínky, reklamace

Návštěvní a provozní řád

1. Úvodní ustanovení

Adresa: Františka Antonína Gerstnera 8/4, 370 01 České Budějovice

Provozovatel: Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s. (IČO: 09132716)

Vstupem do areálu Letního kina Háječek na filmovou projekci nebo jiný program odehrávající se v prostorách Letního kina Háječek návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami Návštěvního a provozního řádu. Návštěvník Letního kina Háječek je povinen se na vyzvání prokázat organizátorům akce nebo provozovatelům Letního kina Háječek platnou vstupenkou a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách. Vstup do areálu je zakázán nepovolaným osobám mimo dobu vyhrazenou v rámci programu.

2. Návštěvníci a uživatelé areálu jsou povinni:

 • Řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti, slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a hygienu
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe a neobtěžovali ostatní návštěvníky

Neukázněné návštěvníky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek mohou pořadatelé z prostorů letního kina vykázat nebo je vůbec nevpustit.

3. Návštěvníkům a uživatelům není dovoleno:

 • Kouřit mimo vyhrazená místa v areálu letního kina
 • Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost
 • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • Tábořit, stanovat a jinak nocovat
 • Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele Letního kina Háječek
 • Vstupovat do areálu letního kina mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních, či doprovodných akcí)
 • Poškozovat objekt areálu a jeho součásti, ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy
 • Vstupovat do letního kina pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • Vstupovat na místa označená jako nebezpečná nebo upozorněním Zákaz vstupu
 • Vnášet a konzumovat vlastní občerstvení
 • Přivádět do prostor zvířata (včetně psů). A to z důvodu, že by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků nebo dalších zvířat, a mohla by též rušit svým hlasitým projevem představení
 • Používat mobilní telefon během filmového představení, pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů
 • Vstupovat do areálu letního kina bez platné vstupenky na daný program v daný den a čas
 • Rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování
 • Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum
 • Vnášet do letního kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen
 • Jakkoliv poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod.
 • Účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi). Návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli letního kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. Za nezletilé návštěvníky letního kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel letního kina neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu. Přístupnost filmu je vždy uvedena u promítaného titulu v programu kina.

V případě porušení těchto pravidel je provozovatel Letního kina Háječek nebo organizátor akce oprávněn návštěvníka vykázat z prostor letního kina a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor letního kina, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.

Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu v areálu letního kina. Při pořádání jakékoliv kulturní nebo ostatní společenské akce je třeba dbát pokynů pořadatele nebo jiné odpovědné osoby.

4. Důležitá upozornění:

Pokud budou některá představení zrušena z důvodů, které nelze předvídat (bouřka, déšť, blesky, silný vítr, výpadek elektrického proudu atp.) nebo dojde k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení. Právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od příslušné události, a to jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své stopáže. Návštěvníci jsou povinni si hned u pokladny přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě poškození prostor a vybavení letního kina má provozovatel nárok na náhradu škody. V případě, že do 10 minut od plánovaného začátku představení není prodána žádná vstupenka, představení je zcela zrušeno bez možnosti jeho zahájení v pozdějším čase. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází z areálu letního kina až po řádném rozsvícení osvětlení schodiště, aby tak chránili svou bezpečnost.

Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků odložené volně v areálu letního kina.

V celém prostoru letního kina platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

Změna programu vyhrazena.

V areálu jsou pořizovány fotografie a videozáznamy, které mohou být použity pro další propagační účely kina, například na sociálních sítích, webových stránkách kina, apod.

Tento návštěvní a provozní řád je platný od 1. 6. 2021.

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Adresa: Františka Antonína Gerstnera 8/4, 370 01 České Budějovice

Provozovatel: Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s. (IČO: 09132716)

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky se spolkem Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s., IČ: 09132716, se sídlem: Chelčického 95/15, PSČ 370 01 České Budějovice, zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou 8559 L, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

1.2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na filmové nebo jiné představení provozované Prodávajícím.

1.3. Zákazník, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Prodávajícího nebo přes internet, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.

1.4. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku.

2. Vysvětlení pojmů

2.1. Zkratkou „VOP“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.2. Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si zákazník rezervuje a zaplatí na pokladně Prodávajícího.

2.3. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet.

2.4. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH v zákonné výši a je cenou konečnou.

3. Koupě vstupenky

3.1. Vstupenku může zákazník zakoupit přímo v provozovně Prodávajícího, kdy při platbě na pokladně Prodávajícího obdrží vstupenku, nebo přes internet na stránkách Prodávajícího: www.kinohajecek.cz.

3.2. Při koupi vstupenky na provozovně Prodávajícího vybírá zákazník z volných dosud volných vstupenek, nebo si vstupenku může nezávazně rezervovat přes internet a nejpozději 60 min. před začátkem představení ji zaplatit a vyzvednout vstupenku na pokladně Prodávajícího. Zákazník po provedení rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Zákazník po příchodu na pokladnu Prodávajícího nahlásí číslo své rezervace. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.

3.3. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, a bude zákazníkovi zaslána na zákazníkem označený a zadaný e-mail ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslaná na zákazníkem označený a zadaný e-mail pro možnost uložení do mobilního telefonu, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron nebo přes vybrané banky online zadáním a převodem.

4. Ostatní podmínky

4.1. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenku pouze na jedno představení a to v maximálním množství šesti vstupenek nebo elektronických vstupenek. Rezervovat vstupenku na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi.

4.2. Číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.

4.3. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Její padělání je trestné. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Rezervací vstupenky přes internet nebo nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

5.2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.

6.2. V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě; u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

7. Rozhodné právo, soudní místo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím se řídí českým právem a pro případné soudní spory jsou příslušné české soudy.

7.2. Pro řešení sporů mezi Prodávajícím a zákazníkem je místně příslušný obecný soud Prodávajícího, pokud právní předpis nestanoví jinak.

7.3. Zákazník je oprávněn, vznikne-li mezi ním a Prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto VOP jsou platné pro smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a zákazníkem.

8.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

8.3. Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 15. 6. 2020. Rezervací nebo on-line / osobním nákupem vstupenek souhlasíte s použitím uvedených osobních údajů pro zpracování této objednávky.

Účastí na akci souhlasíte s možným zachycením vaší osoby na fotografiích a videozáznamech sloužících k propagačním účelům společnosti (pořadatele akce).

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2021.

 

Ochrana osobních údajů

1. Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o Vás následující údaje:

1.1. Údaje při koupi nebo rezervaci vstupenky Při koupi nebo rezervaci vstupenky, ať už online, telefonicky nebo osobně od Vás potřebujeme Vaše kontaktní údaje, tj jméno, příjmení, telefonní číslo a email, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku a zaslat Vám Vaše vstupenky prostřednictvím emailu, případně SMS zprávy. Platby pomocí platebních karet a platby pomocí online bankovního převodu zajišťuje společnost GoPay s.r.o. V případě platby bankovním převodem budete přesměrováni na internetové bankovnictví vaší banky. Citlivé údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakcí, které jim banka s odeslanou transakcí oznámí. Platby vyúčtovává a zasílá společnost Ticketware s.r.o., která řeší také Vaše reklamace plátců kartou v zastoupení za své klienty (3.strana). Odložené platby zajišťuje společnost Twisto Payments a.s. Vaše kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách a rezervacích zpracovává také oddělení služeb zákazníkům společnosti Ticketware, na které se můžete obrátit v případě, že Vám nebyly zakoupeny vstupenky doručeny: e-mail: info@ticketware.cz. V případě, že máte problém s platbou za vstupenky obraťte se prosím na společnost GoPay: e-mail: gopay@gopay.cz, tel. číslo +420840818918 (pracovní dny 8 - 17). V případě, že máte problémy s nedoručením závazně objednaných vstupenek přes Twisto službu, obraťte se prosím na společnost Twisto Payments a.s.: e-mail: dotaz@twisto.cz, tel. číslo +420222703333 (pracovní dny 9 - 20).

1.2. Registrace do věrnostní zóny V případě, že se rozhodnete registrovat se do věrnostní zóny a vytvořit si v ní konto, sbíráme Vaše jméno, příjmení, email, telefonní číslo, datum narození a město, ve kterém bydlíte. A to abychom dokázali s Vámi komunikovat, spravovat Vám vaše konto do věrnostní zóny a poskytovat Vám její výhody.

1.3. Newsletter V případě, že jste nám udělili souhlas, zpracováváme Vaše kontaktní údaje za účelem zasílání našeho newsletteru o novinkách a připravovaných akcích a speciálních nabídkách. K odběru newsletteru, novinek či jakýchkoli jiných obchodních sdělení je možné přihlásit se teprve po dosažení věku 16 let.

1.4. Údaje získané při používání naší webové stránky Získáváme také údaje o tom, jak používáte naši webstránku, kdy ji navštěvujete, co vyhledáváte, jak se na stránce pohybujete. Tyto údaje uchováváme a používáme na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Informace o pohybu na naší stránce využíváme na analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, zda vědí vždy snadno najít, to, co hledají, případně co máme změnit aby byla pro uživatele uživatelsky příjemnější.

1.5. Kamerové záznamy Kamerové záznamy z prostor Letního kina Háječek. Prostory snímané kamerami jsou vždy označeny symbolem kamery.

2. Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje, používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly. Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, naši právní a účetní poradci a auditoři.

3. Právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme na následujících právních základech:

3.1. Plnění smlouvy a předsmluvních vztahů - v případě koupě nebo rezervace vstupenek a zřízení účtu věrnostní zóny.

3.2. Souhlas - zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

3.3. Plnění našich zákonných povinností - při uchování údajů o Vás a Vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, zda provádějí rozhodnutí.

3.4. Náš oprávněný zájem - při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do Vašich práv.

4. Třetí strany

Pečlivě vybíráme partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či k jejich jinému zneužití. Předáváme osobní údaje následujícím kategoriím příjemců: osoby zajišťující technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme; osoby, které nám poskytují služby v oblasti IT zabezpečení; naši obchodní partneři, prostřednictvím kterých si pořizujete naše produkty a služby; poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet); bankovní domy; právní poradci; osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem statistických analýz, marketingových výzkumů a správy reklamních kampaní; provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou; provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Dále jsme povinni předávat některé Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci. Například provozní a lokalizační údaje jsme na požádání povinni bezodkladně poskytnout pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby. Pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jsme povinni předat některé Vaše osobní údaje také Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství, nebo České národní bance.

5. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se Vám při návštěvě webových stránek uloží v počítači nebo mobilním zařízení. Nezabírají moc místa a po vypršení platnosti se automaticky vymažou. Některé cookies vyprší po skončení internetové relace, zatímco jiné budou na určitou dobu uloženy. Soubory cookies využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáme různé druhy cookies: Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazování reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies. Dle platných právních předpisů můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Vaše povolení. Nastavení cookies můžete provést v nastavení prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez Vašeho výslovného souhlasu.

6. Jak Vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněných databázích na serveru společnosti Ticketware, kde jsou před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

7. Jak dlouho údaje uchováváme

V případě koupě a rezervace vstupenek, likvidujeme Vaše osobní údaje 30 dní po ukončení událostí, na které jste si vstupenky koupili. V případě, že si zřídíte účet do věrnostní zóny, osobní údaje, které souvisejí s Vaším kontem uchováváme, dokud máte konto zřízeny, protože jsou nezbytné k tomu, abychom dokázali pro Vás účet provozovat. V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání Vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme Vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Avšak ne vždy když odpadne některý z důvodů zpracování musí nutně dojít k vymazání Vašich osobních údajů protože tyto můžeme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

8. Jaké jsou vaše práva

V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž Vás budeme informovat. Pokud si chcete Vaše práva uplatnit prosím, kontaktujte nás na letni@kinohajecek.cz.

8.1. Právo na přístup k údajům Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

8.2. Právo na opravu V případě, že máte za to, že zpracováváme o Vás nesprávné osobní údaje, máte právo nás požádat o jejich opravu.

8.3. Právo na vymazání (právo na "zapomnění") Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky: Údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly; Odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů; Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu; Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně. V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce Vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

8.4. Právo na omezení zpracování Máte právo požádat o dočasné omezení zpracování v případě, pokud máte za to, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje nebo vaše osobní údaje zpracováváme nezákonným způsobem.

8.5. Právo na přenositelnost údajů Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a jsou zpracovávány automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

8.6. Právo namítat a automatizované individuální rozhodování Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu včetně namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu. Vždy máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

9. Zasílání obchodních sdělení

Námi rozesílaná obchodní sdělení jsou označena zkratkou OS, termínem „obchodní sdělení“, nebo jiným vhodným označením, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z našich obchodních sdělení je vždy zřejmé, kdo je jejich odesílatelem. Našim zákazníkům zasíláme obchodní sdělení týkající se obdobných produktů a služeb, které u nás již zakoupili, na základě našeho oprávněného zájmu. Obchodní sdělení Vám tak můžeme zasílat po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení trvání smlouvy. V každém obchodním sdělení je uveden způsob, jakým je možné další zasílání odmítnout. Obchodní sdělení můžeme zasílat i na základě Vámi poskytnutého souhlasu dle pravidel definovaných v souhlasu.

10. Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, a to prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných zde: www.uoou.cz.

11. O nás a kontakt

Provozovatel: Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s. (IČO: 09132716)

Kontaktní údaje: letni@kinohajecek.cz, www.kinohajecek.cz

Tento dokument je platný od 1. 6. 2021