Návštěvní řád, podmínky, reklamace

Návštěvní a provozní řád Letního kina Háječek 

1. Úvodní ustanovení 

Adresa: Františka Antonína Gerstnera 8/4, 370 01 České Budějovice 

Provozovatel: Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců z.s. (IČO: 09132716) 

Vstupem do areálu Letního kina Háječek na filmovou projekci nebo jiný program odehrávající se v prostorách Letního kina Háječek návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami Návštěvního a provozního řádu. 

Návštěvník Letního kina Háječek je povinen se na vyzvání prokázat organizátorům akce nebo provozovatelům Letního kina Háječek platnou vstupenkou a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách. Vstup do areálu je zakázán nepovolaným osobám mimo dobu vyhrazenou v rámci programu. 

2. Návštěvníci a uživatelé areálu Letního kina Háječek jsou povinni: 

Řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla bezpečnosti, slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a hygienu. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe a neobtěžovali ostatní návštěvníky. Neukázněné návštěvníky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek mohou pořadatelé z prostorů letního kina vykázat nebo je vůbec nevpustit. 

3. Návštěvníkům a uživatelům není dovoleno: 

1. Kouřit na všech místech v areálu letního kina. 

2. Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost. 

3. Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše. 

4. Tábořit, stanovat a jinak nocovat. 

5. Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele Letního kina Háječek.

6. Vstupovat do areálu letního kina mimo provozní dobu (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních, či doprovodných akcí).

7. Poškozovat objekt areálu a jeho součásti, ničit a poškozovat rostliny a volně žijící živočichy. 

8. Vstupovat do letního kina pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

9. Vstupovat na místa označená jako nebezpečná nebo upozorněním Zákaz vstupu.

10. Vnášet a konzumovat vlastní občerstvení. 

11. Přivádět do prostor zvířata (včetně psů). A to z důvodu, že by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků nebo dalších zvířat, a mohla by též rušit svým hlasitým projevem představení. 

12. Používat mobilní telefon během filmového představení, pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů. 

13. Vstupovat do areálu letního kina bez platné vstupenky na daný program.

14. Rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování. 

15. Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum. 

16. Vnášet do letního kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen. 

17. Jakkoliv poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat jakékoli zařízení letního kina. 

18. Účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli letního kina v Chrudimi skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. Za nezletilé návštěvníky letního kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení pro nezletilého vhodné či nikoliv. 

19. Provozovatel letního kina neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu. Přístupnost filmu je vždy uvedena u promítaného titulu v programu kina.

20. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel letního kina oprávněn návštěvníka vykázat z prostor letního kina a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor letního kina, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody. 

21. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu v areálu letního kina. 

22. Při pořádání jakékoliv kulturní nebo ostatní společenské akce je třeba dbát pokynů pořadatele nebo jiné odpovědné osoby. 

4. Důležitá upozornění: 

1. Pokud budou některá představení zrušena z důvodů, které nelze předvídat, (nelze předpovídat bouřku, déšť, blesky, silný vítr, výpadek elektrického proudu atp.) nebo dojde k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení. Právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od příslušné události, a to jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své stopáže. 

2. Návštěvníci jsou povinni si hned u pokladny přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

3. V případě poškození prostor a vybavení letního kina má provozovatel nárok na náhradu škody. 

4. V případě, že do 10 minut od plánovaného začátku představení není prodána žádná vstupenka, představení je zcela zrušeno bez možnosti jeho zahájení v pozdějším čase.

5. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází z areálu letního kina až po řádném rozsvícení osvětlení schodiště, aby tak chránili svou bezpečnost. 

6. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků odložené volně v areálu letního kina. 

7. V celém prostoru letního kina platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

8. Změna programu vyhrazena. 

V areálu jsou pořizovány fotografie a videozáznamy, které mohou být použity pro další propagační účely kina, například na sociálních sítích, webových stránkách kina, apod. 

Tento návštěvní a provozní řád je platný od 15.6.2020